Política de Privacitat i Protecció de Dades

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades, L’Associació d’Usuaris Guifibages (en endavant, Guifibages) informa que les dades personals dels seus socis seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i termini de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat.

Gufiibages es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte, en tot cas, de l’estat de la tecnologia. L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei a través d’un e-mail a la direcció rgpd@guifibages.cat.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és l’Associació d’Usuaris Guifibages, amb CIF G65589004 i domicili social a la Plaça de la Verdura 22 de Sallent (Barcelona), inscrita al registre d’associacións amb el número 46113-J/1

Contacte: info@guifibages.cat Contacte per a la protecció de dades: rgpd@guifibages.cat

Amb la finalitat de donar compliment a les necessitats relatives a la gestió de donacions les dades facilitades també es cediran a la Fundació guifi.net, amb CIF ES-G64918212 i domicili social al Mas l’Esperança de Gurb (Barcelona), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2550.

Finalitat del tractament

A Guifibages tractem les dades del soci per a les finalitats administratives i legals pròpies del funcionament de l’associació. En el cas d’aquells socis que accedeixin a la connexió compartida també utilitzem les dades per les necessitat tècniques, administratives i legals necessàries per accedir a aquesta connexió. Si Guifibages requerís el tractament ulterior de les seves dades personals per a un fi diferent als recollits en la present Política de Privacitat, s’informarà prèviament als socis d’aquesta circumstància i de les finalitats previstes per a aquest tractament.

Cessió de les dades a tercers

Com es menciona anteriorment, amb la finalitat de donar compliment a les necessitats relatives a la gestió de donacions les dades facilitades també es cediran a la Fundació guifi.net, amb CIF ES-G64918212 i domicili social al Mas l’Esperança de Gurb (Barcelona), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2550. Per exercitar els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició cal enviar la sol·licitud a l’adreça: Fundació guifi·net C/ Jaume I “el Conqueridor”, 3, 4t - 1ª 08500, Vic mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI.

Guifibages també es reserva el dret de cedir les dades a d’altres entitats i autoritats públiques quan la legislació vigent ho requereixi.

Quant temps conservarem les dades

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin recollit en cada moment.

En aquest sentit, les dades es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica.En aquest casos, les dades restaran degudament bloquejades i no es podran usar per a cap finalitat.

Dades de soci: les dades seran conservades mentre el soci estigui donat d’alta més un termini màxim addicional de 6 anys després de la comunicació de la sortida de l’associació.

Dades de connexió a internet: les dades seran conservades durant un termini de 12 mesos, per la mateixa obligació que s’esmenta al punt anterior.

Drets del soci

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, Guifibages informa al socis que tenen els següents drets derivats de la normativa aplicable:

• Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si Guifibages està tractant dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, obtenir informació sobre les dades sotmeses a tractament.

• Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

• Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per Guifibages quan ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollides, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les.

• Limitació: permet que el tractament de dades es paralitzi i que, en el futur, Guifibages únicament els pugui conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, Guifibages deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Oblit: El dret a l’oblit és la manifestació dels tradicionals drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d’internet. Fa referència al dret a impedir la difusió d’informació personal a través d’internet quan la seva publicació no compleix els requisits d’adequació i pertinència que preveu la normativa. En concret, inclou el dret a limitar la difusió universal i indiscriminada de dades personals en els cercadors generals quan la informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima (en el cas de butlletins oficials o informacions emparades per les llibertats d’expressió o d’informació).

• Portabilitat: permet a l’interessat rebre les seves dades personals i transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Per a l’exercici d’aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid. Guifibages garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament, sent necessari per a tal exercici que s’adjunti còpia del seu document oficial d’identificació.

Per a l’exercici de qualsevol dels drets esmentats anteriorment, el client pot dirigir l’escrit corresponent, d’entre els que figuren a l’annex, a l’adreça electrònica rgpd@guifibages.cat. Així mateix, i especialment quan el soci consideri que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà escriure al delegat de protecció de dades a la mateixa adreça electrònica. Finalment, el soci tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de control competents, les dades de contacte de les quals són les següents: Agència Espanyola de Protecció de Dades: C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Telèfons: 901 100 099/91 266 35 17 Autoritat Catalana de Protecció de Dades: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona. Tel. 93 552 78 00 Fax. 93 552 78 30

Obtenció de les dades

• Dades de soci: Dades per identificar i contactar el soci, així com les dades bancàries necessàries per transmetre els rebuts corresponents facilitades sempre pel soci de forma voluntària. • Dades de connexió: Dades de connexió i desconnexió d’internet obtingudes de forma automàtica a partir dels mitjans tecnològics necessaris.